2021, ഡിസംബർ 26, ഞായറാഴ്‌ച

എൽ.ഐ.സി സുവർണ ജൂബിലി സ്കോളർഷിപ്പിന് 31 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

                                                        

2021-ലെ എൽഐസി ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സ്‌കോളർഷിപ്പിന് സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി)അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  മികവുറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ തൊഴിലവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള എൽ.ഐ.സി സുവർണ ജൂബിലി സ്കോളർഷിപ്പിനായി (LIC Golden Jubilee Scholarship 2021) ഡിസംബർ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

ഡിവിഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. 

  1.  മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം, ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്‌സ്
  2.  വൊക്കേഷണൽ കോഴ്‌സ് എന്നിവയിൽ ഉന്നത പഠനത്തിനായി ഒരു ഡിവിഷനിൽ ആകെ 20 റെഗുലർ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ (ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും 10 വീതം) നൽകും. 

സർക്കാർ അംഗീകൃത കോളേജുകൾ/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ (ഐടിഐ) കോഴ്സുകൾ. ഓരോ ഡിവിഷനിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് 10 + 2 പഠനത്തിന് പത്ത് പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകും.എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും 2,00,000/- രൂപയിൽ കൂടാത്ത വാർഷിക വരുമാനമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ/രക്ഷിതാക്കൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. (i) മാതാപിതാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള വരുമാന പരിധി 4 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകില്ല.റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള സ്കോളർഷിപ്പും ലഭ്യമാണ്.

റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പ്

അപേക്ഷകൻ 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക്/തത്തുല്യ ഗ്രേഡോടെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്/തത്തുല്യം പാസായിരിക്കണം .കൂടാതെ മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്നീ മേഖലകളിൽ ഒന്നിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിരിക്കണം. കോഴ്‌സുകൾ, ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തത്തുല്യ കോഴ്‌സുകൾ, സർക്കാർ അംഗീകൃത കോളേജുകൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള വൊക്കേഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ (ഐടിഐ) കോഴ്‌സുകൾ  കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ  വിജയിച്ചിരിക്കണം. ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കില്ല. കോഴ്സിന്റെ കാലാവധിക്കനുസരിച്ച് റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.റെഗുലർ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 20,000 രൂപയാണ് നൽകുക. ഇത് മൂന്ന് തവണകളിലായി ലഭിക്കും.

പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് 

പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുള്ള തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി രണ്ടു വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു. 2020-21 അധ്യയന വർഷം പത്താം ക്ലാസിൽ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. രക്ഷകർത്താക്കളുടെ വാർഷിക വരുമാനം 2 ലക്ഷത്തിൽ കവിയാനും പാടില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 10,000 രൂപ എന്നതായിരിക്കും.  മൂന്ന് തവണകളിലായി ലഭ്യമാക്കും.

അപേക്ഷ

 https://licindia.in/Golden-Jubilee-Foundation എന്ന ലിങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് 'ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഫൗണ്ടേഷൻ' വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31.12.2021.


0 comments: