2022, ജൂൺ 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

RBI recruitment 2022: വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവീസസ് ബോർഡ് (ആർബിഐഎസ്ബി) ആർക്കിടെക്റ്റിലേക്കും മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്കും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് വഴി മൊത്തം 3 ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തും. താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആർബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് - www.rbi.org.in വഴി അപേക്ഷിക്കാം. തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 13 ആണ്.

 ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന തീയതികൾ

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2022 മെയ് 23 മുതൽ ആരംഭിക്കും

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2022 ജൂൺ 13-ന് അവസാനിക്കും

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്യൂറേറ്റർ: 1 പോസ്റ്റ്

ആർക്കിടെക്റ്റ്: 1 പോസ്റ്റ്

ഫയർ ഓഫീസർ: 1 പോസ്റ്റ്

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രാഥമിക സ്ക്രീനിംഗ്/ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തുടർന്ന് രേഖകളുടെ പരിശോധനയും അഭിമുഖവും നടക്കും.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ജൂൺ 13-ന് മുമ്പ് ആർബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് www.rbi.org.in സന്ദർശിക്കണം.

 


0 comments: