2021, ജൂൺ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ അവസരം

 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ മെയ് 31 വരെ പുതുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആഗസ്റ്റ് 31 ലേക്ക് നീട്ടി.2019 മാർച്ചിലോ അതിനു ശേഷമോ പുതുക്കേണ്ടിയിരുന്ന എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്കും ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടി. എസ് സി എസ് ടി കാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള മറ്റ് ഉത്തരവുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

employment.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി 2019 ഡിസംബർ 20 മുതൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർത്തല എന്നിവ നടത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി അതെ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്താം. എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയോ അല്ലാതെയോ താൽക്കാലിക നിയമനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാം.

www.employment.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർക്കൽ പുതുക്കൽ എന്നിവ ഓൺലൈനായും ചെയ്യാം.

0 comments: