2021, നവംബർ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഹയർ സെക്കൻഡറി (ഡിഎച്ച്എസ്ഇ) പ്ലസ് വൺ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ,എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം? - Higher Secondary Plus One Exam Result Date, How To Check

 

 

കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് കാരണം 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതു പരീക്ഷ 2021 ഒക്‌ടോബർ മാസത്തിലാണ്  നടത്തിയത് . സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അനുവദിച്ച ക്യാമ്പുകളിൽ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയവും ആരംഭിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഡിഎച്ച്എസ്ഇയും ഫല പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ പ്രക്രിയ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സിഇ സ്‌കോറും ഓരോ സ്‌കൂളിൽ നിന്നും ഓരോ വിഷയത്തിലെയും കുട്ടികളുടെ സ്‌കോറിന്റെ ടാബുലേഷനായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ ഉത്തരക്കടലാസ് മൂല്യനിർണയം 2021 ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ ആരംഭിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കി.  വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ 12 മണിയോളം ആകും .റിസൾട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക് ലഭിച്ച മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയത്തിനും ,സൂക്ഷ പരിശോധനക്കും അപേക്ഷയ്‌ക്കും ,അതാത് അദ്യാപകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ രീതി അറിയാൻ സാധിക്കും 

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്  : http://www.dhsekerala.gov.in/

DHSE പ്ലസ് വൺ ഫലങ്ങൾ 2021 എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം? 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ (ഡിഎച്ച്എസ്ഇ) ഫലത്തിന്റെ   ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, റിസൾട്ട് നോക്കാനുള്ള  ലിങ്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. റിസൾട്ട് നോക്കാനായി   വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം . ഒരു സ്കൂളിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന്, സ്കൂൾ കോഡ് നൽകണം. താഴെ പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് .
  • രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നൽകുക
  •  Submit  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
  • വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ റിസൾട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള  പേജ് ലിങ്ക് കാണുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 
നിങ്ങളുടെ മാർക്കിന്റെ Percentage അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ 

PRD LIVE MOBILE APPLICATION
SAPHALAM 2021 MOBILE APPLICATION

0 comments: