2022, മാർച്ച് 20, ഞായറാഴ്‌ച

മൊബൈല്‍ നമ്പർ പോര്‍ട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം

 ഇപ്പോള്‍ ഒരു നമ്പറില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുവാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണ് .നിലവില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ചു ഫോര്‍മാലിറ്റീസ് മാത്രമാണുള്ളത് .അതില്‍ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു കണക്ഷന്‍ നമ്മള്‍ പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് കുറഞ്ഞത് 90 ദിവസ്സം എങ്കിലും ആ കണക്ഷന്‍ നമ്മള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം .

എന്നാല്‍ മാത്രമേ ആ കണക്ഷനില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു കണക്ഷനിലേക്കു നമുക്ക് മാറുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു .അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ MNP പ്രോസ്സസറുകള്‍ നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഒരു പ്രൂഫ് മാറുന്ന കണക്ഷനിലേക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.അത് നിങ്ങളുടെ വാലിഡ്‌ ആയിട്ടുള്ള ഏതെകിലും പ്രൂഫ് കൊടുത്താല്‍ മതിയാകും .ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ,പാസ്സ് പോര്‍ട്ട് പോലെയുള്ള വാലിഡ്‌ പ്രൂഫ് കൊടുത്താല്‍ മതിയാകും .

1. ആദ്യം തന്നെ പോര്‍ട്ടിങ് ചെയ്യുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്പർ   നിങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞത് 90 ദിവസ്സം എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം

2.അതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറില്‍ നിന്നും SMS <PORT 10-digit Mobile Number>' 1900 എന്ന നമ്പ  റിലേക്ക് അയക്കുക

3.അയച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു കോഡ് എത്തുന്നതായിരിക്കും

4.ഈ കോഡിന് ഒരു നിശ്ചിത വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്

5.അടുത്തതായി നിങ്ങള്‍ക്ക് മാറേണ്ട നെറ്റ് വര്‍ക്കിലേക്കു കോണ്‍ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ,ശേഷം എക്സികുട്ടീവ് നിങ്ങളുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങള്‍ നടത്തിത്തരുന്നതാണ്

6.അതിനു ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് മാറേണ്ട പുതിയ സിം തരുന്നതായിരിക്കും

7.നിങ്ങളുടെ KYC പ്രൂഫ് എല്ലാം പരിശോധിച്ച്‌ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ സിം ഒരു നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും


0 comments: