2022, ജൂൺ 5, ഞായറാഴ്‌ച

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സി സിവിലിയൻ തസ്തികളിലേയ്ക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നുഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്‌സ്  ഗ്രൂപ്പ് 'സി' സിവിലിയൻ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന്റെ തസ്‌തികയിലാണ് ഒഴിവുകൾ.  ആകെ 4 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്.  വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസമാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം.

പ്രായപരിധി

അപേക്ഷകരുടെ പ്രായപരിധി 18-25 വയസ്സിനിടയിൽ ആയിരിക്കണം. 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് 12-ാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ 35 wpm അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 30 wpm ടൈപ്പിംഗ് വേഗത ആവശ്യമാണ്.

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വിധം

നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ (ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്‌തത്), ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം സാധാരണ തപാൽ മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട എയർഫോഴ്‌സ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷകൾ ഈ വിലാസത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം: പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ, സിവിലിയൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ്, എയർഫോഴ്‌സ് റെക്കോർഡ് ഓഫീസ്, സുബ്രതോ പാർക്ക്, ന്യൂഡൽഹി-110010.

0 comments: