2024, ജനുവരി 6, ശനിയാഴ്‌ച

ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിക്കുന്നവർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്

 

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നിക്കോൺ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ്  ഈ സ്കോളർഷിപ്പ്. 3 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്‌സിൽ ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ (12-ാം ക്ലാസ് മുതൽ പാസായവർ) സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ്.വർഷങ്ങളായി, ഈ കമ്പനി പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.

യോഗ്യത

 • 3 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ.
 • വിദ്യാർത്ഥികൾ 12 -ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം.
 • കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 6,00,000 രൂപയിൽ (6 ലക്ഷം) കുറവായിരിക്കണം.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

 • ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
 • വിലാസം  തെളിയിക്കുന്ന രേഖ 
 • ക്ലാസ് 12 മാർക്ക്ഷീറ്റ് (സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്)
 • പ്രവേശനത്തിന്റെ തെളിവ് (കോളേജ് ഐഡി കാർഡ്/പ്രവേശന ഫീസ് രസീത് തുടങ്ങിയവ)
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തെ ഫീസ് രസീത്
 •  അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ (റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക്/പാസ്ബുക്ക് പകർപ്പ്)

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?


സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click here  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
                                CLICK HERE
                        
 • അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ  താഴെ കാണുന്ന പേജിലേക്ക് പോകും                

 • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.   
 • അപേക്ഷ ഫോം തുറക്കപ്പെടും 
 •  ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

0 comments: