2024, ഫെബ്രുവരി 27, ചൊവ്വാഴ്ച

ഗ്രാമങ്ങളെ അറിയാം..ഒപ്പം മികച്ച കരിയറും, റൂറല്‍ ഡിവലപ്മെൻറ് ആൻഡ് പഞ്ചായത്തീരാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

 


കേന്ദ്ര ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഹൈദരാബാദ്, നാഷണല്‍ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറല്‍ ഡിവലപ്മെൻറ് ആൻഡ് പഞ്ചായത്തീരാജ് (എൻ.ഐ.ആർ.ഡി.പി.ആർ.) വിവിധ റെഗുലർ ഫുള്‍ ടൈം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലെയും വിദൂരപഠന പി.ജി.ഡിപ്ലോമ/ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലെയും പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. അംഗീകാരമുള്ള രണ്ടുവർഷ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്-റൂറല്‍ മാനേജ്മെൻറ് (പി.ജി.ഡി.എം.-ആർ.എം.), ഒരുവർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ റൂറല്‍ ഡിവലപ്മെൻറ് മാനേജ്മെൻറ് (പി.ജി.ഡി.ആർ.ഡി.എം.) എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക്, 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ (പട്ടിക/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 45 ശതമാനം) ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ ബാച്ച്‌ലർ ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

രണ്ടുവർഷ റൂറല്‍ മാനേജ്മെൻറ് പ്രോഗ്രാം അപേക്ഷകർക്ക്, സി.എ.ടി./എക്സ്.എ.ടി./എം.എ.ടി./സി.എം.എ.ടി./ എ.ടി.എം.എ./ജി.എം.എ.ടി. എന്നിവയിലൊന്നിലെ സാധുവായ സ്കോർ വേണം. യോഗ്യതാ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അന്തിമവർഷത്തില്‍ പഠിക്കുന്നവർക്ക്, യോഗ്യതാവ്യവസ്ഥകള്‍ക്കാവശ്യമായ നിബന്ധനകളെല്ലാം ജൂണ്‍ 15-നകം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി അപേക്ഷിക്കാം.

രണ്ടിലും ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, പേഴ്സണല്‍ ഇൻറർവ്യൂ എന്നിവ ഉണ്ടാകും.ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും അപേക്ഷ www.nirdpr.org.in/ വഴി നല്‍കാം. അവസാന തീയതി: ഏപ്രില്‍ 21.കോഴ്സ് ഫീസ് പ്രതിവർഷം 2,20,500 രൂപ.

വിദൂരപഠനം - ഡിപ്ലോമ

സെൻറർ ഫോർ പി.ജി. സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എജുക്കേഷൻ പി.ജി. ഡിപ്ലോമ/ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനും അപേക്ഷിക്കാം.

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകള്‍: (18 മാസം) (i) സസ്റ്റെയിനബിള്‍ റൂറല്‍ ഡിവലപ്മെൻറ് (ഫീസ്: 16,500 രൂപ. പട്ടിക/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം-14,850) (ii) ട്രൈബല്‍ ഡിവലപ്മെൻറ് മാനേജ്മെൻറ് (16,500 രൂപ, 14,800 രൂപ) (iii) ജിയോ സ്പേഷ്യല്‍ ടെക്നോളജി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ റൂറല്‍ ഡിവലപ്മെൻറ് (19,800 രൂപ, 16,500 രൂപ).

ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം (ഒരുവർഷം): പഞ്ചായത്തീരാജ് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് റൂറല്‍ ഡിവലപ്മെൻറ് (12,000 രൂപ, 9000 രൂപ).ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ യു.ജി.സി. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയില്‍നിന്ന് ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ www.nirdpr.org.in/ വഴി മാർച്ച്‌ 15 വരെ നല്‍കാം.


0 comments: