2024, മേയ് 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

സംസ്‌ഥാനത്ത് ഹയർസെക്കൻഡറി സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ചു


 

തിരുവനന്തപുരം: 2022-23 അധ്യയന വർഷം താല്‍ക്കാലികമായി അനുവദിച്ച 77 ഹയർസെക്കൻഡറി ബാച്ചുകളും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത 4 ബാച്ചുകളും 2023-24 അധ്യയനവർഷം താല്‍ക്കാലികമായി അനുവദിച്ച 97 ബാച്ചുകളും ധനകാര്യവകുപ്പിൻറെ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി തുടരുന്നതിന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.

താല്‍ക്കാലികമായി 178 ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിക്കുമ്ബോള്‍ ഒരു വർഷം മാത്രം ചുരുങ്ങിയത് 19,22,40,000 രൂപയുടെ അധിക സാമ്ബത്തിക ബാധ്യത സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകും. 


തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും 30% മാർജിനല്‍ സീറ്റ് വർധനവ് അധിക സാമ്ബത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തില്‍ അനുവദിക്കും. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ഏഴ് ജില്ലകളില്‍ എല്ലാ എയ്ഡഡ് സ്ളുകളിലും 20% മാർജിനല്‍ സീറ്റ് വർധനവ് അധിക സാമ്ബത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തില്‍ അനുവദിക്കും.

 ഇതിനുപുറമേ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 10% കൂടി മാർജിനല്‍ സീറ്റ് വർധനവ് അനുവദിക്കും. കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളില്‍ എല്ലാ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും 20% മാർജിനല്‍ സീറ്റ് വർധനവ് അനുവദിക്കും. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അമ്ബലപ്പുഴ, ചേർത്തല താലൂക്കുകളിലെ എല്ലാ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും 20% മാർജിനല്‍ സീറ്റ് വർധനവ് അനുവദിക്കും. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ മാർജിനല്‍ സീറ്റ് വർധനവിനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടാവില്ല .

0 comments: