2020, സെപ്റ്റംബർ 30, ബുധനാഴ്‌ച

SSLC Examination Important Question -Answers 2020

 2020 -2021 അധ്യയന വർഷത്തിൽ sslc പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കണക്കു വിഷയത്തിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കുറച്ച മാര്ഗങ്ങള് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷ പ്രതീക്ഷ പേപ്പർ prepare ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് .ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യ ഉത്തര പേപ്പർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .വെക്തമായി നോക്കി പഠിക്കുക .ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള exam points ,exam tips കൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും 


0 comments: