2021, ഫെബ്രുവരി 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

Kerala-Plus Two 2021 Important Chapter Base Work Sheet-Focus Area- Download Now-Pdf

 

Plus Two 2021 Important Question Paper, 2021 Plus two A+ Trick, 2021 Plus two Exam Tips, Tricks,


+2 വിദ്യാർത്ഥകൾക്ക് മാർച്ച്‌ 17 മുതൽ പൊതുപരീക്ഷ തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്ക് അറിയാം ഈ അധ്യയന വർഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ പെട്ടന്നു മനസ്സിലാക്കാനും, പെട്ടന്നു പഠിക്കാനും ഫോക്കസ് ഏരിയ ഭാഗം ഗവണ്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്കു പഠിക്കാം.അത് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾകൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ഓരോ പാഠഭാഗത്തിന്റെയും വർക്ക്‌ ഷീറ്റ് PDF വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും വർക്ക്‌ ഷീറ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങള്ക്ക് ആവിശ്യം ഉള്ളത് Download ഭാഗത്തു  ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Download ചെയ്യുക. ഈ വർഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധിക സമാശ്വാസ സമയവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Hindi 2021 Work Sheet 

Download

Arabi 2021 Work sheet

Download

Urudu 2021 Work Sheet

Download

Physics 2021 Work Sheet

Download

Chemistry 2021 Work Sheet

Download 

Zoology 2021 Work Sheet

Download 

Mathematics 2021 Work Sheet

Download

Computer science 2021 Work Sheet 

Download

Computer application (commerce )

Download 


History 2021 Work Sheet

Download 


Geography 2021 Work Sheet 

Download 


Economic 2021 Work Sheet

Download 


Sociology 2021 Work Sheet

Download 


Accountancy (CA ) 2021 Work Sheet 

Download 


2021- +2 All Subject Important Chapter Base Work Sheet. Thank You for Downloading. Please Share And Follow Our Website 

1 അഭിപ്രായം: