2021, ഫെബ്രുവരി 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തളിര് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ എസ്എംഎസ് ലഭിക്കാത്തവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടണം തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന തളിര് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം തീരുമാനിച്ചു. 5,6,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ( ജൂനിയർ വിഭാഗം ) 17ന് രാവിലെ  10മുതൽ 11.30വരെയും 8,9,10 ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ( സീനിയർ വിഭാഗം) 14ന് രാവിലെ 10 മുതൽ 11.30 വരെയാണ് പരീക്ഷ.ഓൺലൈൻ ആയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക.

അതതു ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 9.30 ന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്ത് പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള  ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈലിലേക്ക് എസ് എം എസ് ആയി ലഭിക്കുംന്നതായിരിക്കും.സീനിയർ വിഭാഗത്തിന് 13 ന് മോക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാകും. ഇതിനുള്ള ലോഗിൻ വിവരം എസ് എം എസ് ആയി സീനിയർ വിഭാഗത്തിന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു . ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിനുള്ള എസ് എം എസ്സുകൾ 14 ന് ശേഷം അയയ്ക്കുന്നതാണ്. എസ്‌ എം എസ് കിട്ടാത്ത സീനിയർ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടണം.15 ന് എസ് എം എസ് കിട്ടാത്ത ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും അന്നുതന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിനും മോക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

 വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്

ഫോൺ : 8547971483, 9544074633. ഇമെയിൽ: scholarship@ksicl.org.  

0 comments: