2021, മാർച്ച് 16, ചൊവ്വാഴ്ച

നീറ്റ് പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ് 1ന്; എഴുത്ത് പരീക്ഷ തന്നെന്യൂ ഡെൽഹി:ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ ആയ നീറ്റ്- യുജി ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.എഴുത്ത് പരീക്ഷയായി നടത്താൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം.ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഉൾപ്പെടെ 11 ഭാഷയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാമെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.

കോവിടിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ ആയി നടത്തണമെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്നൽ എഴുത്ത് പരീക്ഷ നടത്താൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം.

സിലബസ്,പ്രായം സംബന്ധിച്ച യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം,സംവരണം,നീറ്റ് കാറ്റഗറി,പരീക്ഷാ ഫീസ്,പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി https://natneet.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാം.

0 comments: