2021, മാർച്ച് 3, ബുധനാഴ്‌ച

പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് ആയി കേന്ദ്രസർക്കാർ മേഖലയിൽ 9000ൽ പരം ഒഴിവുകൾഎല്ലാവരുടെയും  സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായി ഒരു ജോലി . അത്  ഗവൺമെന്റ് ജോലിയോ  കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ജോലിയോ ആയാൽ  സന്തോഷം.ഇതിന് മുമ്പ് മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് ​ (നോൺ ടെക്നിക്കൽ), സ്റ്റാഫ് (എം.ടി.എസ്) തസ്തികകളിലേക്ക് 9069 പേരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇത്തവണയും സമാനമായ എണ്ണം ഒഴിവുകളുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.പൊതു പരാതികളിലേക്കും  പെൻഷൻ മന്ത്രാലയത്തിലേക്കും നിരവധിപേരെ നിയമിക്കുന്നു. സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നത്. പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്  ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം .

രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഇതിനകം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മാർച്ച് 21 ആണ് അവസാന തീയതി. വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്കായി എസ്.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://ssc.nic.in സന്ദർശിക്കുക.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദമായ വിവരം ഉടൻ പുറത്തുവിടും. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത  ഇതാണ്.18 മുതൽ 25 വയസുവരെയും 18 മുതൽ 27 വയസുവരെയുമുള്ളവർക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എസ്.സി, എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൻമേൽ 5 വർഷത്തെ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഒ.ബി.സി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷവും ഇളവുണ്ട്. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായ എഴുത്ത് പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. രണ്ടു പേപ്പറുകളായാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക .പേപ്പർ 1,പേപ്പർ 2 എന്നിങ്ങനെ.

 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് 21 ആണ്. മാർച്ച് 23 വരെ ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കാം. ചെലാൻ ഉപയോഗിച്ച് മാർച്ച് 29 വരെ ഫീസടയ്ക്കാം. ജൂലൈ 1 മുതൽ ജൂലൈ 20 വരെയായിരിക്കും പേപ്പർ 1 കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ. ഡിസ്ക്രീപ്റ്റീവ് പരീക്ഷ (പേപ്പർ 2) നവംബർ 21നാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എസ്.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോ ഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.


0 comments: