2021, നവംബർ 28, ഞായറാഴ്‌ച

കേരള മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം; റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നീട്ടി

 

കേരള മെഡിക്കൽ- മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നീട്ടി. നീറ്റ് ഫലം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചു. 30 വരെയാണ് സമയം നീട്ടി അനുവദിക്കുന്നത്.

0 comments: