2021, ഡിസംബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

പുതിയ പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കുന്ന പി .എസ് .സി ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലെടുത്ത ഫോട്ടോ​ഗ്രാഫ് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം


 2022 ജനുവരി 1 മുതൽ പുതിയ പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലെടുത്ത ഫോട്ടോ​ഗ്രാഫ് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പിഎസ് സി അറിയിച്ചു. വ്യക്തി​ഗത പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് ഓരോ ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥിയും പിഎസ്‍സി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പരീക്ഷക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 അ‍ഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് 

Binder (Cat. No. 400/2019) In Govt. Secretariat /KPSC/Local Fund Audit/ Kerala Legislature Secretariat etc.) തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി 29.12.2021 (Wednesday) 02.30 pm to 04.15 pm വരെ നടത്തുന്ന പൊതു ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്  പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.


0 comments: