2022, മാർച്ച് 8, ചൊവ്വാഴ്ച

പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 2 മുതൽ, ടൈം ടേബിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

 


ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ജൂൺ 2 നു ആരംഭിക്കും . പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ ഹയർസെക്കണ്ടറി പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്. 

ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ സിഇ മൂല്യനിർണയവും ടിഇ ടെർമിനൽ മൂല്യനിർണയവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്  സിഇ മൂല്യനിർണ്ണയം. ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച സ്‌കോറുകൾ രണ്ടാം വർഷത്തിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ചേർക്കും കൂടാതെ ഒന്നും രണ്ടും വർഷ പരീക്ഷകളുടെ സംയോജിത സ്‌കോറുകളും അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രേഡുകളും ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കും.

ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും ഗ്രേഡുകളോ പ്രത്യേക മിനിമം സ്കോറുകളോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.. രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ 2023-ന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിരിക്കണം. 

എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം? 

ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്, റഗുലർ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വിദ്യർത്ഥികൾ  നിശ്ചിത അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.

പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ ഫീസ് 

പരീക്ഷാ ഫീസ് (XI): 200.00

സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ് : 40.00

ഓർമ്മിക്കേണ്ട തീയതികൾ 

പിഴ കൂടാതെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി: 11-03-2022 

പിഴയോടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 16-03-2022 

അധിക പിഴയോടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി. : 19-03-2022

സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടിയ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി: 23-03-2022

EXAM TIMETABLE 

02-06-2022 ThursdaySOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY, ELECTRONIC SYSTEMS, PHILOSOPHY, COMPUTER SCIENCE04-06-2022 SaturdayCHEMISTRY, HISTORY, ISLAMIC HISTORY & CULTURE, BUSINESS STUDIES, COMMUNICATIVE ENGLISH06-06-2022 MondayMATHEMATICS, PART III LANGUAGES, SANSKRIT SASTRA, PSYCHOLOGY08-06-2022 WednesdayPART II LANGUAGES, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY10-06-2022 FridayGEOGRAPHY, MUSIC, SOCIAL WORK, GEOLOGY, ACCOUNTANCY13-06-2022 MondayBIOLOGY, ELECTRONICS,POLITICAL SCIENCE, SANSKRIT SAHITHYA, COMPUTER APPLICATION, ENGLISH LITERATURE15-06-2022 WednesdayPART I ENGLISH17-06-2022 FridayPHYSICS, ECONOMICS


18-06-2022 SaturdayHOME SCIENCE, GANDHIAN STUDIES, JOURNALISM, STATISTICS0 comments: