2022, മാർച്ച് 5, ശനിയാഴ്‌ച

SSLC പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം

 


2022 മാർച്ചിൽ SSLC പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവരുടെ SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ വിശദാംശങ്ങൾ https://sslcexam.kerala.gov.in/ എന്ന ഓൺലൈൻ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ എച്ച്‌എമ്മിനെ അറിയിക്കുകയും അത് രേഖാമൂലം നൽകുകയും വേണം.സ്കൂൾ അധികാരികൾക്ക് പ്രവേശന രജിസ്റ്ററിനൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ പരിശോധിക്കണം.

എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡാറ്റ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

ഘട്ടം 1:

https://sslcexam.kerala.gov.in/ എന്നതിലേക്ക് പോകുക

ഘട്ടം 2:

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ” SSLC പരീക്ഷ മാർച്ച് 2022 കാൻഡിഡേറ്റ് ഡാറ്റ പാർട്ട് വ്യൂ ” എന്ന ലിങ്ക് കാണാം.

ഘട്ടം 3:

ഒരു വിൻഡോ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും. വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല, സ്‌കൂൾ, അഡ്മിഷൻ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി, ക്യാപ്‌ച തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ‘ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുക ‘ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 4:

നിങ്ങളുടെ SSLC കാൻഡിഡേറ്റ് ഡാറ്റ പാർട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ (ഡ്രാഫ്റ്റ് രൂപത്തിൽ) നിങ്ങൾ ‘ കാൻഡിഡേറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുക ‘ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും .


0 comments: