2022, ഏപ്രിൽ 20, ബുധനാഴ്‌ച

ആധാർ കാർഡിലെ തെറ്റ് തിരുത്തൽ; അഡ്രസ്സ്,ഫോട്ടോ,പേര് എന്നിവ മാറ്റാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

                                           


 

ആധാർ കാർഡുകളിൽ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾ തെറ്റായ ആണ് നൽകിയത് എങ്കിൽ ഒരുപാടു പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രേശ്നമാണ് ആധാർ കാർഡിലെ തെറ്റുകൾ. 

ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ PF ഓൺലൈൻ വഴി പിൻ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ OTP പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആധാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പറിൽ ആയിരിക്കും, എന്നാലാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി മാറ്റുവാനും സാധിക്കുകയില്ല. ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ;

1. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആധാർ സെന്റർ സന്ദർശിക്കുക 

 2. പിന്നീട് ആധാർ അപ്‌ഡേറ്റ് ഫോറം ഫിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുക  

3. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ എഴുതുക, എന്നാൽ പഴയ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതേണ്ട ആവിശ്യമില്ല. ഒരു പ്രൂഫും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവിശ്യമില്ല  

4. ശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ലിപ് നൽകുന്നതാണ് 

 5. നിങ്ങൾ ഈ സർവീസുകൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നൽകേണ്ടതാണ്  

ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര്, അഡ്രസ്, ഫോൺ നമ്പർ കൂടാതെ ഫോട്ടോ എന്നിവ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 

0 comments: