2022, ഏപ്രിൽ 24, ഞായറാഴ്‌ച

ജെഇഇ മെയിൻ: 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

                                         


     

തിരുവനന്തപുരം: ഇതുവരെ ജെഇഇ മെയിന്‌ 2022 (ഒന്നാം സെഷൻ) അപേക്ഷിക്കാത്തവർക്ക്‌ ഒരവസരംകൂടി. വീണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ വിന്റോ തുറന്നു. അതായത് 25ന്‌ രാത്രി ഒമ്പതുവരെ jeemain. nta.nic.inഎന്ന വെബ്സെെറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്‌. കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ അന്ന്‌ രാത്രി 11. 50 വരെ അടയ്ക്കുവാനും സൗകര്യമുണ്ട്‌. ഇതിൽ പ്ലസ്‌ ടു (10 + 2) യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം.

മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 13 ഭാഷയിലാണ്‌ ( ഇംഗ്ലീഷ്‌, ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെ) പരീക്ഷ. ഇപ്രകാരം ജൂൺ 20 മുതൽ 29 വരെയാണ്‌ ആദ്യ സെഷൻ, ജൂലൈ 21 മുതൽ 30 വരെയാണ്‌ രണ്ടാം സെഷൻ. കൂടാതെ രണ്ടു സെഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടുമോ എഴുതാം. ഇവയിൽ കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളവ പരിഗണിക്കും. ഇതിൽ

ജെഇഇ മെയിൻ റാങ്ക്‌ ലിസ്‌റ്റിലെ ആദ്യ 2. 5 ലക്ഷം പേർക്ക്‌ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്‌ഡ്‌ പരീക്ഷ എഴുതാനാകും. വിവരങ്ങൾക്ക്‌ www.nta.ac. in, https://jeemain. nta.nic.in

0 comments: