2022, മേയ് 15, ഞായറാഴ്‌ച

കാനറാ ബാങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, എന്നി തസ്‌തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ

 

കാനറാ ബാങ്കിലെ 12 ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.  ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ജൂനിയർ ഓഫീസർ, എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  വിദ്യാഭ്യാസ യോ​ഗ്യത, എക്സ്പീരിയൻസ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അറിയാം.

അവസാന തിയതി

അപേക്ഷകൾ മെയ് 20 ന് മുമ്പ് അയക്കണം.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ-ബാക്ക് ഓഫീസ്: 2, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ബാക്ക്ഓഫീസ്(1) ഐടി നെറ്റ്‌വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ: 2, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ബാക്ക് ഓഫീസ്: 1, കോൺട്രാക്റ്റ് Kyc/ബാക്ക് ഓഫീസ് ജൂനിയർ ഓഫീസർ: 2, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ബാക്ക് ഓഫീസ്(2): 2 ജൂനിയർ ഓഫീസർ ഓൺ കോൺട്രാക്ട് Kyc/ബാക്ക് ഓഫീസ്: 2, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ -ഐടി നെറ്റ്‌വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ: 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി) നെറ്റ്‌വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ: കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തത്തുല്യ ഗ്രേഡ് കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി / ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എംസിഎ എന്നിവയിൽ ബിഇ / ബി ടെക് ബിരുദം.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (ബാക്ക് ഓഫീസ്): അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ യോഗ്യത.

ജൂനിയർ ഓഫീസർ ഓൺ കോൺട്രാക്ട് Kyc/Backoffice/Retail: കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കോടെ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിൽ ബിരുദം.

പ്രായപരിധി

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ-ബാക്ക് ഓഫീസ്: 22-30 വയസ്സ്, കോൺട്രാക്റ്റ് ജൂനിയർ ഓഫീസർ Kyc/ബാക്ക് ഓഫീസ്: 20-28 വയസ്സ്, കോൺട്രാക്റ്റ് ജൂനിയർ ഓഫീസർ Kyc/Backoffice(1): 20-28 വയസ്സ്, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ -ഐടി നെറ്റ്‌വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ: 22-30 വയസ്സ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധി.

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്, ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗിന്റെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച്, ഉദ്യോഗാർത്ഥി www.canmoney.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി അയക്കണം.

0 comments: