2022, മേയ് 9, തിങ്കളാഴ്‌ച

9 മുതൽ 10 ക്ലാസ്സ്‌–പഠനോപകരണങ്ങൾക്ക്-500 രൂപ (ഒരു ജില്ലയിൽ 50 കുട്ടികൾക്ക്)–യുണിഫോം- 1500 രൂപ (ഒരു ജില്ലയിൽ 50 കുട്ടികൾക്ക്)

 

വിദ്യാജ്യോതി പദ്ധതി

ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഉയർച്ചയിലേയ്ക്ക് നയിച്ച്‌ സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനന്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാജ്യോതി .പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന 40% -മോ അതിന് മുകളിലോ ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യുണിഫോം, പഠനോപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി ചുവടെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു.

9 മുതൽ 10 ക്ലാസ്സ്‌–പഠനോപകരണങ്ങൾക്ക്-500 രൂപ (ഒരു ജില്ലയിൽ 50 കുട്ടികൾക്ക്)–യുണിഫോം- 1500 രൂപ (ഒരു ജില്ലയിൽ 50 കുട്ടികൾക്ക്)

Plus one, Plus two, ITI, പോളിടെക്ക്നിക്ക്, VHSC——പഠനോപകരണങ്ങൾക്ക്-2000 രൂപ (ഒരു ജില്ലയിൽ 50 കുട്ടികൾക്ക്)–യുണിഫോം- 2000 രൂപ (ഒരു ജില്ലയിൽ 50 കുട്ടികൾക്ക്)

ഡിഗ്രീ, ഡിപ്ലോമ, പ്രൊഫെഷണൽ കോഴ്സ്—പഠനോപകരണങ്ങൾക്ക്-3000 രൂപ (ഒരു ജില്ലയിൽ 30 കുട്ടികൾക്ക്)

പോസ്റ്റ്‌ ഗ്രാജ്വേഷൻ- പഠനോപകരണങ്ങൾക്ക്- 3000 രൂപ (ഒരു ജില്ലയിൽ 30 കുട്ടികൾക്ക്)

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

  • അപേക്ഷകൻ/ അപേക്ഷക സർക്കാർ/ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം
  • അപേക്ഷകന് 40% -മോ അതിന് മുകളിലോ വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്‌ നൽകിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻറെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കണം.

0 comments: