2022, ജൂലൈ 8, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ജവഹർലാൽ നവോദയ വിദ്യാലയ ആറാം ക്ലാസ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; പരിശോധിക്കാം

 നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി, ജവഹർലാൽ നവോദയ വിദ്യാലയ (JNVST) ആറാം ക്ലാസ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.  പ്രവേശന പരീക്ഷയെഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ navodaya.gov.in ൽ ഫലം പരിശോധിക്കാം. 2022 ഏപ്രിൽ 30 നാണ് നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തിയത്. പരീക്ഷയിൽ മൂന്നു വിഭാ​ഗങ്ങളിലായി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോ​ദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മെന്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാ​ഗത്തിൽ 40 ചോദ്യങ്ങളും അരിത്തമെറ്റിക് വിഭാ​ഗത്തിൽ 20 ഉം ഭാഷാ വിഭാ​ഗത്തിൽ 20 ഉം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 

പരീക്ഷ ഫലം പരിശോധിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ navodaya.gov.in. സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോം പേജിൽ JNVST Class 6 result എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • റോൾനമ്പറും ജനനതീയതിയും നൽകി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • പരീക്ഷ ഫലം സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യാമാകും
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റെടുക്കുക

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾ നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

0 comments: