2022, ഓഗസ്റ്റ് 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

10 മുതൽ 15 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇൻസ്പയർ അവാർഡ്

 

കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇൻസ്പയർ അവാർഡ്-മനാക് പദ്ധതിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. 6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 10 മുതൽ 15 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൂതനവും സർഗ്ഗാത്മകവുമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. ഇ-മാനെജ്‌മെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്‌പെയർ അവാർഡ് സ്‌കീം വെബ് പോർട്ടലിൽ പ്രഥമാധ്യാപകർ മുഖേനയാണ് ആശയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാർഥികളിൽ സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്താശക്തി വളർത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.  വെബ്‌സൈറ്റ്: https://www.inspireawards-dst.gov.in.

0 comments: