2023, ജൂലൈ 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

9 ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 24000 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ജ്യോതി പ്രകാശ് സ്കോളർഷിപ്-Jyoti Prakash Scholarship 2023-How To Apply-Application Process

 


വികലാംഗരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥികൾ, കായികതാരങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ബഡ്ഡി4സ്റ്റഡി ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ജ്യോതി പ്രകാശ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ, നിലവിൽ 9 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ; കൂടാതെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അക്കാദമിക്/കായിക ചെലവുകൾക്കായി 24,000 രൂപ വരെ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. 

സ്കോളർഷിപ് തുക 

എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് താഴെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 9,000 രൂപ

ഒൻപതാം ക്ലാസ്  മുതലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12,000 രൂപ

11, 12 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 15,000 രൂപ

ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 18,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 • വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്ന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മുൻ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • കുടുംബ വരുമാന തെളിവ് (ഐടിആർ ഫോം-16/ യോഗ്യതയുള്ള സർക്കാർ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ രക്ഷിതാക്കളുടെ  ശമ്പള സ്ലിപ്പുകൾ)
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന്റെ തെളിവ് (അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ/കോളേജ് നൽകിയ ബോണഫൈഡ് ലെറ്റർ)
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തിലെ സ്കൂൾ/കോളേജ്/യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് രസീത്

യോഗ്യത

 • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം
 • 40% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ.
 • അപേക്ഷകർ 9-12 ക്ലാസ്, ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർ അവരുടെ മുൻ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 6 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: 15,000 രൂപ

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: 18,000 രൂപ

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: 24,000 രൂപ
 

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ
 •  വൈകല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • മുൻ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • കുടുംബ വരുമാന തെളിവ് (ഐടിആർ ഫോം-16/ യോഗ്യതയുള്ള സർക്കാർ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ രക്ഷിതാക്കളുടെ  ശമ്പള സ്ലിപ്പുകൾ)
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവേശനത്തിന്റെ തെളിവ് (അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ/കോളേജ് നൽകിയ ബോണഫൈഡ് ലെറ്റർ)
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തിലെ സ്കൂൾ/കോളേജ്/യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് രസീത്
 
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?


സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click Here എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
       CLICK HERE                                                    
                                                
 • അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആകും 
                                      


 • APPLY NOW ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • 'TERM AND CONDITIONS ' അംഗീകരിച്ച് 'PREVIEW' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ 'SUBMIT' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Official Notification Visit-Click Here

0 comments: