2023, ജൂലൈ 29, ശനിയാഴ്‌ച

കേരള പോളിടെക്നിക് ഒന്നാം അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പുറത്ത്

 


കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, കേരള പോളിടെക്നിക് ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് 2023 ജൂലൈ 27 ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് ഫലങ്ങളും അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ഔദ്യോഗികമായി ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. കേരള പോളിടെക്നിക് ഒന്നാം സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം 2023 കാണുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ അപേക്ഷ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നൽകണം. അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിന് കേരള പോളിടെക്നിക് അഡ്മിഷൻ polyadmission.org ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

0 comments: