2023, ഓഗസ്റ്റ് 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

PLUS ONE HISTORY CHAPTERWISE STUDY MATERIALS

 


CHAPTER 1(ENGLISH)

CHAPTER 1 (MALAYALAM)


CHAPTER 2 (ENGLISH)

CHAPTER 2 (MALAYALAM)


CHAPTER 3 (ENGLISH)

CHAPTER 3 (MALAYALAM)


CHAPTER 4 (ENGLISH)

CHAPTER 4 (MALAYALAM)


CHAPTER 5 (ENGLISH)

CHAPTER 5 (MALAYALAM)


CHAPTER 6 (ENGLISH)

CHAPTER 6 (MALAYALAM)


CHAPTER 7 (ENGLISH)

CHAPTER 7 (MALAYALAM)


CHAPTER 8 (ENGLISH)

CHAPTER 8 (MALAYALAM)


CHAPTER 9 (ENGLISH)

CHAPTER 9 (MALAYALAM)


CHAPTER 10 (ENGLISH)

CHAPTER 10 (MALAYALAM)


CHAPTER 11 (ENGLISH )

CHAPTER 11 (MALAYALAM )

0 comments: