2024, ജനുവരി 28, ഞായറാഴ്‌ച

എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് പരിവർത്തൻ സ്കോളർഷിപ് അവസാന തീയതി നാളെ
 എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ് സംരംഭമാണ്  എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് പരിവർത്തൻ ഇസിഎസ്എസ് പ്രോഗ്രാം  എന്നത് .ഇത് സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന നന്നായി  പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ് ആണ് . 1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഡിപ്ലോമ, ഐടിഐ, പോളിടെക്നിക്, യുജി, പിജി (ജനറൽ, പ്രൊഫഷണൽ) പ്രോഗ്രാമുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം.  കുടുംബ പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിനായി കോഴ്സ് അനുസരിച്ചു 15000 മുതൽ 35000 വരെ 35,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം ഈ സ്കോളർഷിപ് നൽകുന്നു.ഇതിന്റെ അവസാന തീയതി നാളെ .അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം 

യോഗ്യത 

 • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ആയിരിക്കണം 
 •  1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഡിപ്ലോമ, ഐടിഐ, പോളിടെക്നിക്, യുജി, പിജി (ജനറൽ, പ്രൊഫഷണൽ) പ്രോഗ്രാമുകൾ പഠിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം 
 • അപേക്ഷകർ മുമ്പത്തെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
 • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയോ അതിന് തുല്യമോ ആയിരിക്കണം.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

വിഭാഗം

സ്കോളർഷിപ് തുക

ക്ലാസ് 1 മുതൽ 6 വരെ

15,000 രൂപ

മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾക്ക്

18,000 രൂപ

ITI ,ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക്

18000 രൂപ

യുജി കോഴ്സുകൾക്ക്

30000 രൂപ

PG കോഴ്സുകൾക്ക്

 35,000 രൂപ

സ്കോളർഷിപ്പിനായി ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • മുൻ വർഷത്തെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്  (2022-23)
 • ഐഡന്റിറ്റി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ  (ആധാർ കാർഡ്/വോട്ടർ ഐഡി/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്)
 • വിദ്യാഭ്യസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ  വർഷത്തെ പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീസ് രസീത്/അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ / ഐഡി കാർഡ്/ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) (2023-24)
 • അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് 
 • തഹസിൽദാർ നൽകിയ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

      നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

      സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

      • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click here  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

                               CLICK HERE
      • അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ  താഴെ കാണുന്ന പേജിലേക്ക് പോകും       • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  
      • അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള അതായതു സ്കൂൾ വിദ്യർത്ഥികൾക്കും ഡിഗ്രി വിദ്യർത്ഥികൾക്കും പി ജി വിദ്യർത്ഥികൾക്കും ഉള്ള വിഭാഗങ്ങൾ കാണാം .നിങ്ങൾ ഏതു വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിലെ APPLY NOW ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
      • അപേക്ഷ ഫോം തുറക്കപ്പെടും 
      •  ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക
      • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
      • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
      • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

      അവസാന തീയതി

      30-01-24 ആണ് അവസാന തീയതി

      0 comments: