2021, മാർച്ച് 6, ശനിയാഴ്‌ച

എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് സുവർണവസരം :C-apt-തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം,തിരുവനന്തപുരം :എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞവർക്കായി സി -ആപ്റ്റിന്റെ തിരുവനന്തപുരം പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ മുൾട്ടിമീഡിയ എന്നീ ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഹൈലൈറ്റ്സ് 

  • പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ /മറ്റർഹ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമനുസൃത ഫീസ്        സോജന്യമായിരിക്കും
  • പഠന കാലയളവിൽ സ്റ്റൈപ്പെന്റു ലഭിക്കും
  • ഒ ബി സി /എസ്. ഇ. ബി. സി മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി         പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരുമാന പരിധിക്ക് വിദേയമായി         ഫീസ് സൗജന്യമായിരിക്കും

അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി

അപേക്ഷ ഫോം 100രൂപയ്ക്ക് സെന്ററിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുകയോ www.captkerala.com ഇൽ നിന്ന് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് 100രൂപയുടെ സി -ആപ്റ്റ് ന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന ഡി ഡി സഹിതമോ അപേക്ഷിക്കാം.
അപേക്ഷ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ (വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ജാതി, വരുമാനം )പകർപ്പുകൾ സഹിതം 17നകം ലഭിക്കണം.

വിലാസം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്, ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ, പുന്നപുരം,വെസ്റ്റ്‌ ഫോർട്ട്‌, തിരുവനന്തപുരം -695024
ഫോൺ :0471-2474720,2467728

0 comments: