2021, ജൂൺ 2, ബുധനാഴ്‌ച

Plus One 2021 Focus Area Based Study Notes Published -Download Now All Subject
Plus One Chemistry 2021 Focus Area Based Study Notes 

Download

Plus One Physics (Focus Area Based Study Notes ) 2021

Download

Plus One Accountancy (Focus Area Based Study notes 2021

Download

Plus One 2021 Business Study Notes (English)

Download

Plus One 2021 Business Studies Study Notes ( Malayalam)


Download

Plus One 2021 Political science ( Humanities Study Notes Malayalam)

Download

Plus One 2021 Computer Application ( Commerce) Study Notes 

Download

Plus One 2021 Computer Application Quick Notes ( Chapter Base ) 

Download19 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. Plus one commerce computer application Malayalam focus area upload chayyo

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. Please upload gandhian studies notes. As it's a rare subject there are no other resources for us to learn😭😭😭

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. Compluter application malayalam pdf focus area bees note

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. Focus area notes englishൽ അല്ലതേ മലയാളത്തിൽ തരവോ pls ... physics , chemistry ഒക്കെ englishൽ പഠിച്ചട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. Physics chemistry botany zoology maths Hindi English focus area based ആയിട്ടുള്ളത് upload ചെയ്യാമോ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ