2021, ഓഗസ്റ്റ് 20, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ് : OBC Overseas Scholarship 2021-22, Application Invited,Eligibility,Last Date,How To Applyസംസ്ഥാനത്തെ ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉന്നത പഠന നിലവാരം പുലർത്തിവരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൽ മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനിയറിങ് /പ്യുവർ സയൻസ് /അഗ്രികൾച്ചർ /സോഷ്യൽ സയൻസ് /നിയമം /മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം (പിജി /Phd കോഴ്‌സുകൾ മാത്രം )നടത്തുന്നതിന്പിന്നാക്ക വികസന വകുപ്പ് ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേന ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവസാന തിയതി സെപ്റ്റംബർ 20.

അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 

 • അപേക്ഷകർ കേരളീയരായിരിക്കണം 
 • അപേക്ഷകർ കേരള സംസ്ഥാന ഒ .ബി.സി സമുദായത്തിൽ പ്പെട്ടവരായിരിക്കണം 
 • ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപിന്  ഇ ഗ്രാന്റ് 3 .0 പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈൻ മാത്രമേ അപേക്ഷ  സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു.ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് ,അനുബന്ധ രേഖകൾ പിന്നോക്ക വികസന വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല .
 • കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഉണ്ടായിരി60 % മാർക്കിൽ കുറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ സമാന ഗ്രേഡിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം .ബിരുദം നേടിയ വിഷയത്തിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലോ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നവരെയാണ് സ്കോളർഷിപിന് പരിഗനിക്കുന്നത്ക്കണം .
 • ബിരുദം/  ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ കണ്സോളിഡേറ്റഡ് മാർക്കു ലിസ്റ്റ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം .പ്രസ്തുത മാർക് ലിസ്റ്റിൽ ശതമാനം രേഖപെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ മാർക് ലിസ്റ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .
 • അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം പരമാവധി 1 .08 .2020  അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രായം 40 വയസ്സിൽ കൂടരുത് .
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഇ -ഡിസ്ട്രിക് പോർട്ടൽ വഴി ലഭിച്ച ജാതി ,വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് .
 • ഒരേ രക്ഷകർത്തക്കാരുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളു .
 • മുൻവർഷങ്ങളിൽ അപേക്ഷകർ ഉൾപ്പെട്ട റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയില്ല .
 • അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രേവേശനം നേടേണ്ടതാണ് .
 • ടൈംസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റാങ്കിങ്ങിൽ 600 റാങ്കിൽ പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളൂ .യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലിസ്റ്റ് .www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് .
 • ആദ്യത്തെ 200 റാങ്കിൽ പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠന / ജീവിത ചെലവിനായി 20 ലക്ഷം രൂപയും 201 മുതൽ 600 വരെയുള്ള റാങ്കിങ്ങിൽ പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും സ്കോളർഷിപ്പായി ലഭിക്കും
 • സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചശേഷം പഠനകേന്ദ്രം മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല 
 • സ്കോളർഷിപ്പിനായി തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ അത് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതുമുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയിരിക്കണം .അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആകും.
 • തെരെഞ്ഞെടുത്ത അപേക്ഷകർ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമാനുസൃത  സമയത്തിനുള്ളിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം .അല്ലാത്തപക്ഷം സ്കോളർഷിപ് തുക തിരിക തരണമെന്ന കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം .
 • കോഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നോ സ്കോളര്ഷിപ്പോ ധനസഹായമോ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത വിശദംശങ്ങൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .ഇത്തരം ധന സഹായം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് വകുപ്പ് നടത്തുന്ന വിശദമായ പരിശോധനയിൽ അർഹരാണെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ അർഹമായ തുക മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയുള്ളു .
 • കോഴ്സ് ഫീ ,മൈന്റെൻസ് ഫീ എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്നെങ്കിൽ സർക്കാരിനു തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല .ലഭ്യമായ ഫണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവർക്ക്‌ മുൻഗണന നൽകി പിന്നോക്ക വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി അർഹരായവരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് .
 • ലഭ്യമായ ഫണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം അധികരിക്കുന്നെങ്കിൽ  ബിരുദാന്തരബിരുദം നേടിയതും വിദേശത്തു  ബിരുദാന്തരബിരുദം നേടാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതിന് സമിതിക്കു അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .
 • ഗുണഭോക്തതെരെഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം സമിതിയുടേതാണ് .
University List Click Here

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖ 

അപേക്ഷ  സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പികൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

 1. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 2. അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് ബുക്ക് പകർപ്പ്.
 3. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 4. നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 5. പാസ്പോർട്ട്‌  സൈസ് കോപ്പി 
 6. ബിരുദത്തിനു ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ ശതമാനം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണ്സോളിഡേറ്റഡ് മാർക്കു ലിസ്റ്റ് 
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ https://www.egrantz.kerala.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക, ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പേജ് ഓപ്പൺ ആകും 

 • STEP 1.

ONE TIME REGISTRATION  ചെയ്തു USER ID , പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയുക 

 • STEP 2

പ്രൊഫൈൽ മുഴുവനായും പൂരിപ്പിക്കുക 

 • STEP 3

അഡ്രെസ്സ് നല്കുമ്പോൾ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തേണ്ട അഡ്രെസ്സ് നൽകുക.വിദേശത്തെ അഡ്രെസ്സ് നൽകരുത്.

 • STEP 4

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കേരളത്തിലെയായിരിക്കണം 

 •   STEP 4

Ongoing student എന്ന opt     ചെയ്തു     institution location   എന്നത്   outside India  എന്ന് തെരെഞ്ഞെടുത്തു തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിയ്ക്കുക .

 • STEP 5

Add qualifications എന്ന ഓപ്ഷനിൽ എസ് .എസ് .എൽ .സി .മുതലുള്ള വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ചേർക്കുക .

 •  STEP 6

qualifications  ചേർത്തതിനുശേഷം    apply scolarship-post metric  ചേർക്കുക 

 • STEP 7

ബാക്കിയുള്ള പേജുകൾ പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക 

 •  STEP 8

 E-District portal വഴി ലഭിച്ച certificates  കളുടെ നമ്പർ ,സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എന്നിവ ചേർത്ത്    ചെയ്യുക 

 •  STEP 9

preview ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷഉറപ്പുവരുത്തുക 

 •  STEP 10

ഡൗൺലോഡ്ചെയ്തു പ്രിന്റ് എടുത്തു വിദ്യർത്ഥിയുടെയും രക്ഷാകർത്താവിന്റെയും ഒപ്പു സഹിതം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക .

 • STEP 11

 submit ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക 

N.B.അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല .

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ  egrants3.0.helpline 2@gmail.comവഴി   പരിഹരിക്കാം

To Get Latest Scholarship Updates And More Details Please Contact Me On WhatsApp 9605489467.

0 comments: