2021, ഒക്‌ടോബർ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രൊവിഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും,നഴ്‌സിംഗ് ആന്റ് പാരാമെഡിക്കൽ പ്രവേശനവും.

                                  


2021-22 പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സസ്സ് ഇൻ നഴ്‌സിംഗ് ആന്റ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റും കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റും www.lbscentre.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു . കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് 0471-2560363, 364 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ സന്ദർശിക്കുക.

0 comments: