2021, ഒക്‌ടോബർ 12, ചൊവ്വാഴ്ച

ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജനറൽ നഴ്സിങ് & മിഡ് വൈഫറി കോഴ്സ്. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

                                 

തിരുവനന്തപുരം,കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് സർക്കാർ നഴ്‌സിംഗ് കോളേജുകളിൽ നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി കോഴ്‌സ്, 2021-22 ലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനു വേണ്ടി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവരുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.+2 പരീക്ഷ അപേക്ഷകർ ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നിവ ഓപ്ഷണൽ വിഷയങ്ങളായും, ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധിത വിഷയമായും 40 ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി പാസായിരിക്കണം.+2 കഴിഞ്ഞശേഷം ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിൽ അംഗീകാരമുള്ള സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും ANM കോഴ്‌സ് പാസായവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രായപരിധി ANM കോഴ്‌സ് പാസ്സായവർക്ക് ബാധകമല്ല. അപേക്ഷകർ 35 വയസ്സ് കഴിയാത്തവരും2021 ഡിസംബർ 31 ന് 17 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നവരും ആയിരിക്കണം. 40 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ അംഗപരിമിതിയുള്ളവർക്കായി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകൾ, കോഴ്‌സിന് അനുയോജ്യരാണെന്ന് വിലയിരുത്തുനവർക്കു സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.dme.kerala.gov.in) നിന്നും അപേക്ഷ ഫോറവും, പ്രോസ്‌പെക്ടസും, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ ഫോട്ടോ പതിപ്പ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അസ്സൽ ട്രഷറി ചെല്ലാൻ, എസ്.എസ്.എൽ.സി., പ്ലസ് ടു/ തത്തുല്യം, ജാതി, സ്വദേശം/ താമസം, സ്വഭാവം, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്‌നസ് എന്നീ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം (പ്രോസ്‌പെക്ടസ് ഖണ്ഡിക ’17’ പ്രകാരം) 2021 നവംബർ 05ന് മുൻപായി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്നതും നിർദിഷ്ട രീതിയിൽ പൂരിപ്പിക്കാത്തതുമായ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല.അപേക്ഷകർ അപേക്ഷ ഫീസായ 100 രൂപ 0210-03-105-99 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടതും, പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പം അസ്സൽ ട്രഷറി ചെല്ലാൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ് (ട്രഷറി ചെല്ലാന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല).

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ GNM-2021 പ്രോസ്‌പെക്ടസിലും,മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും (www.dme.kerala.gov.in), കിട്ടുന്നതാണ്.ഈ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള ടെലിഫോൺ നമ്പർ: 0471-2528575.

0 comments: