2021, ഡിസംബർ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

കേരളത്തിലെ വികലാംഗർക്ക് സൗജന്യ ഇലക്ട്രിക്ക് വീൽ ചെയർ നൽകുന്നു ,അപേക്ഷ ജനുവരി 5 വരെ ,അപേക്ഷ ഫോം വന്നു
കേരളത്തിലെ ചലന പരിമിതി നേരിടുന്ന ,നടക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ' ശുഭയാത്ര 'പദ്ധതി .ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ നൽകുന്നു ,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി ജനുവരി 5 ,അപേക്ഷ ഫോം ചുവടെ നൽകുന്നു 

Application Form Download Now - Download

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോം താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക 

കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപറേഷൻ.,മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ,പൂജപ്പുര, തിരുവനതപുരം -695012


1 അഭിപ്രായം: