2022, ജനുവരി 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

വിധവകളുടെ മക്കള്‍ക്ക്‌ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ധനസഹായം
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിധവകളുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന 'പടവുകൾ' ധനസഹായ പദ്ധതിയിലേക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം.പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളായ എം.ബി .ബി.എസ് , എൻജിനീയറിംഗ്, ബി.ഡി.എസ് .ബി.എച്ച്.എം .സ് ,നഴ്‌സിംഗ്, ഫാർമസി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മെറി​റ്റ് സീ​റ്റിൽ പ്രവേശനം നേടിയവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ, ഹോസ്​റ്റൽ, മെസ് ഫീസുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക്, അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുടെ മാർക്ക്, വാർഷിക വരുമാനം എന്നിവ കണക്കാക്കി മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കും.

യോഗ്യത 

  • കുടുംബത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല. 
  • മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കണം
  •  മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഒഫ് ഇന്ത്യ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിധിയിലുള്ള സർവകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ച കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം
  •  കോഴ്‌സുകൾക്ക് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം
  •  കുടുംബത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല. 

അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖേനയോ www.schemes.wcd.kerala.gov.in.എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നേരിട്ടോ അപേക്ഷിക്കാം.. അപേക്ഷയും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും അടുത്തുള്ള അങ്കണവാടികളിലും ശിശു വികസന പദ്ധതി ആഫീസിലും ലഭിക്കും.


0 comments: