2022, ജനുവരി 9, ഞായറാഴ്‌ച

കേരളത്തിലെ അന്ധ -ബധിര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, സംഗീത കോളേജുകൾ, ഗവ./എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന അന്ധ/പി.എച്ച്/ബധിര വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ബ്ലൈൻഡ്/പിഎച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്, കേരളം 2021-22. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ചാർജുകൾ, ബോർഡിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും.

യോഗ്യത

 • കേരളീയരായിരിക്കണം 
 • ഗവ./എയ്ഡഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, സംഗീത കോളേജുകൾ, ഗവ./എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി/വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന അന്ധ/പിഎച്ച്/ബധിര വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം .

ആനുകൂല്യങ്ങൾ

 • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള അന്ധരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസ് ഇളവ് ലഭിക്കും.
 • 4.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള, ഹോസ്റ്റലർമാരായ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കും.
 • 4.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക കുടുംബവരുമാനമുള്ള ഡേ സ്‌കോളർമാരായ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ബോർഡിംഗ് ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കും.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം :-

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന APPLY NOW  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപേക്ഷ ഫോറം പേജിലേക്ക് പോകും.

 •  ഇതിൽ Blind/PH-scholarship-DCE ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡി സ്വയമേവ ജനറേറ്റുചെയ്യും.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി സമർപ്പിക്കാൻ തുടരുക.
 • അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ 'കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


0 comments: