2022, ഫെബ്രുവരി 9, ബുധനാഴ്‌ച

മർച്ചന്റ് നേവിയിൽ എങ്ങനെ കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റനാകാം ?

 

സൈന്യവും നാവികസേനയും പോലെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മിക്ക ആളുകളും സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്.  നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ശരിയായ തൊഴിൽ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ഹാജരാകണം. ആവശ്യമായ എല്ലാ കോഴ്‌സുകളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മർച്ചന്റ് നേവി ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കോഴ്‌സ് വിശദാംശങ്ങൾ, യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ഇന്ത്യയിലെ കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശമ്പളം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നോക്കാം

ഒരു കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

ഒരു കപ്പലിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറെ കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കപ്പലിന്റെ കയറ്റുമതി ,ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും, ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹത്തിനാണ്. 

ഒരു കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റനാകാനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 

കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റനായി ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ദേശീയത തുടങ്ങിയ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. 

ഇന്ത്യയിൽ കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആകാനുള്ള  യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ 

വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യകതകൾ: വിദ്യാർത്ഥികൾ 10+2 പരീക്ഷയിൽ  യോഗ്യതാ മാർക്കോടെ വിജയിച്ചിരിക്കണം  പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 65% മാർക്കോടെ മാരിടൈം എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് പോലുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രസക്തമായ ബിരുദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം. 

പ്രായപരിധി: അപേക്ഷകന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 വയസ്സും 25 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.

പൗരത്വം: ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം

മർച്ചന്റ് നേവി കോഴ്‌സിൽ ചേരാനുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ

വിദ്യാർത്ഥികൾ ബോർഡ് നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ എഴുതണം. ചില സർവ്വകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷകളും നടത്തുന്നു.സർവകലാശാലകളും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും നടത്തുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ലിസ്റ്റ്  ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

 • JEE Advanced
 • MERI Entrance Exam
 • TMI SAT
 • Indian Maritime University Common Entrance Test (IMU – CET)
 • Indian Maritime University (IMU)
 • All India Merchant Navy Entrance Test
ഇന്ത്യയിൽ ഷിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ആകാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സുകൾ ഏതാണ്?
കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം പഠിച്ചിരിക്കണം:
 • Marine Transportation
 • Marine Engineering Systems
 • Marine Engineering
 • Shipyard Management
 • Maritime operations and technology
 • Logistics and intermodal transportation
മർച്ചന്റ് നേവി പരിശീലനവും കോഴ്സും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച കോളേജുകൾ

ഒരു കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ നേവി കോഴ്‌സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച കോളേജുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ നിങ്ങളുടെ റാങ്കിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • Tolani Maritime Institute (TMI)
 • B.P. Marine Academy Navi, Mumbai
 • Coimbatore Marine College (CMC), Coimbatore
 • International Maritime Institute (IMI), Delhi
 • Vels Academy of Maritime Studies Chennai
 • Maharashtra Academy of Naval Education and Training (MANET), Pune
 • SCI Maritime Training Institute, Kolkata
 • Institute of Technology & Marine Engineering (ITME), Kolkata
 • TS Rahaman, Mumbai
 • Indian Maritime University (IMU), Chennai
 • RL University of Nautical Science, Madhurai
 • Samundra Institute of Maritime Studies, Mumbai
 • Indian Maritime University (IMU), Vizag
 • Indian Maritime University (IMU), Kochi
 • Chennai School of Ship Management
 • Amer Maritime Training Academy, Kanpur
 • Centre for Maritime Education & Training, Lucknow
 • Hindustan Institute of Maritime Training Pre-Sea Training Center, Chennai
ഇന്ത്യയിൽകപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആകുന്നത് എങ്ങനെ?

മർച്ചന്റ് നേവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല, പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിൽ കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റനാകാനുള്ള നടപടികൾ
 
ഘട്ടം 1: ക്യാപ്റ്റനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മർച്ചന്റ് മറൈൻ അക്കാദമിയിൽ ചേരണം.

ഘട്ടം 2: ജലഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ലൈസൻസ്, അനുഭവപരിചയം എന്നിവ നേടുക 

ഘട്ടം 3: പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് യോഗ്യത നേടുകയും മാരിടൈം എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 4 വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കുകയും മെഡിക്കൽ  ടെസ്റ്റുകൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 4: കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുക.

കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ  ശമ്പളം

ഒരു കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റന്റെ ശമ്പളം പരിചയത്തെയും കഴിവുകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം  5,00,000 രൂപ മുതൽ 8,00,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും. നല്ല പരിചയസമ്പന്നരാണെങ്കിൽ  കൂടുതൽ ശമ്പള പാക്കേജുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.


0 comments: