2022, ഫെബ്രുവരി 19, ശനിയാഴ്‌ച

SSLC ,Plus Two-Model Exam 2022-Time Table Announced , Previous Model Exam Question Paper


2021-22 അധ്യയന വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കന്ററി രണ്ടാം വർഷ മോഡൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് 16 മുതൽ ആരംഭിക്കും ,പരീക്ഷയുടെ ഔദ്യോഗിക ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Plus Two Model Exam Time Table (Official) Download   

2021-22 അധ്യയന വർഷത്തെ SSLC മോഡൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് 16 മുതൽ ആരംഭിക്കും .മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ഔദ്യോഗിക ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 

SSLC Model Exam Time Table -2022 (Official)-Download

SSLC ,Plus Two Model Exam Previous Question Paper And Focus Area -Download

0 comments: