2022, മാർച്ച് 4, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ബിരുദധാരികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്കോളർഷിപ്

 

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാധനരായ ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപാ വീതം സ്കോളർഷിപ്.

യോഗ്യത 

  • കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത കോളേജുകളിൽ 2020-21അദ്ധ്യയന വർഷം വിജയകരമായി പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച വിദ്യാത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അർഹത.അവസാന വർഷ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയിൽ  ലഭിച്ച ആകെ സ്കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തുന്നത്.
  • റഗുലറായി പഠിച്ച് 75% ത്തിനു മുകളിൽ മാർക്ക് നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം
  • അപേക്ഷകരുടെ വാർഷിക വരുമാനം 2.5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണം

ഓരോ സർവകലാശാലകളിലും അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളേജുകളിലെ വിഷയാനുസൃതമായി വെവ്വേറെ സ്കോളർഷിപ് ആയിരിക്കും നൽകുന്നത്. https://dcescholarship.kerala.gov.in എന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലൂടെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 5. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9746969210, 7907052598, 6238059615. ഇമെയിൽ: cmscholarshipdce @gmail.com.

0 comments: