2022, മാർച്ച് 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

2022 മാർച്ച് മാസം നടന്ന പ്ലസ് ടു സയൻസ് മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ Science Chapterwise Weightage

 

PLUS TWO SCIENCE CHAPTER WEIGTAGES AS PER PLUS TWO MODEL EXAM 2022

PHYSICS CHAPTER WEIGTAGE 

Title


Focus Area


Non Focus Area


Total

1. Electric Charges & Fields

7

2

9

2. Electrostatic Potential and Capacitance


7

1

8

3. Current Electricity 9 1 10


9

1

10

4. Moving Charges and Magnetism

5

2

7

5. Magnetism and Matter 5 1 6


5

1

6

6. Electromagnetic Induction

5

0

5

7. Alternating Current 7

3

4

7

8. Electro Magnetic Waves 7

1

2

3

9. Ray Optics and Optical Instruments

9

1

10

10. Wave Optics


3

4

7

11. Dual Nature of Radiation and Matter

1

3

4

12. Atoms

1

3

4

13. Nuclei


1

3

4

14. Semiconductor Electronics


6

0

6


TOTAL

63

27

90


MATHS CHAPTER WEIGTAGE 

Title


Focus Area

Non Focus Area

Total

1. Relations and Functions


4

3

7

2. Inverse Trigonometric Functions


5

1

6

3. Matrics


5

3

8

4. Determinants


7

1

8

5. Continuity and Differentiability

4

3

7

6. Applications of Derivatives

5

0

5

7. Integrals

7

3

10

8. Applications of Integrals

4

0

4

9. Differential Equations

3

2

5


BOTONY CHAPTER WEIGTAGE 

Title

Focus Area

Non Focus Area

Total

1. Reproduction in Organisms

2

1

3

2. Sexual Reproduction in Flowering Plants

6

2

8

3. Strategies for enhancement in food production

2

2

4

4. Biotechnology Principles and Processes

5

1

6

5. Biotechnology and its Applications

5

1

6

6. Organisms & Populations


3

3

6

7. Ecosystem

4

2

6

8. Environmental Issues

3

3

6

Total

30

15

45


ZOOLOGY CHAPTER WEIGHTAGE 

Title

Focus Area

Non Focus Area

Total

1. Human Reproduction & 2. Reproductive Health


7

2

9

3. Principles of Inheritance and Variation

5

2

7

4. Molecular Basis of Inheritance

6

3

9

5. Evolution


4

2

6

6. Human Health and Disease

5

2

7

Microbes in Human Welfare

2

1

3

8. Biodiversity and Conservation

3

1

4

 

 

 

 

Total

32

13

45

 CHEMISTRY CHAPTER WEIGTAGE 

Title


Focus Area

Non Focus Area

Total

1. The Solid State


4

2

6

2. Solutions

3

3

6

3. Electrochemistry

5

1

6

4. Chemical Kinetics

6

0

6

5. Surface chemistry


1

4

5

6. Isolation of Elements


5

0

5

7. The p-block Elements


6

0

6

8. The d and f Block Elements

2

2

4

9. Co-ordination Compounds

6

0

6

10. Haloalkanes and Haloarenes

1

3

4

11. Alcohols, Phenols and Ethers


6

3

9

12. Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids

7

0

7

13. Amines

3

2

5

14. Biomolecules

4

1

5

15. Polymers

4

1

5

16. Chemistry in Everyday Life

0

5

5

Total


63

27

90


0 comments: