2022, മാർച്ച് 27, ഞായറാഴ്‌ച

നിങ്ങൾ NSP സ്കോളർഷിപ്പ് (ദേശിയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ)അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ?എങ്ങനെ സ്കോളർഷിപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കാം?

 


ദേശിയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടു  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പേയ്‌മെന്റ് ലഭിക്കാത്തതോ പിഎഫ്‌എംസിൽ പേയ്‌മെന്റ് കാണിക്കാത്തതോ ആയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് പേയ്‌മെന്റ് തുക പരിശോധിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് തുക പരിശോധിക്കാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ 

  •  ഉമാംഗ് ആപ്പ്  (Umang app)ഡൗലോഡ് ചെയ്ത് തുറക്കുക
  • ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ ഓപ്ഷനിൽ തിരയുക & ക്ലിക്ക് (Search & click) ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക
  • ട്രാക്ക് സ്റ്റാറ്റസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • പുതിയതോ പുതുക്കുന്നതോ (NEW OR RENEW )തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡിയും ഡിഒബിയും പൂരിപ്പിക്കുക
  • സമർപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • ഇപ്പോൾ അപേക്ഷയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും, അവിടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പേയ്‌മെന്റ് തുകയും കാണിക്കും.


0 comments: