2022, മാർച്ച് 9, ബുധനാഴ്‌ച

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നല്‍കും കിടിലന്‍ പദ്ധതി, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നേടാം 14 ലക്ഷം രൂപ...!!

 


ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും  മറ്റ് സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും പലിശ വളരെ  കുറവായ  സാഹചര്യത്തില്‍ എങ്ങിനെ മികച്ച നിക്ഷേപം നേടാം  എന്ന്  ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ്   പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്  വഴിയുള്ള സമ്പാദ്യ പദ്ധതികള്‍.  ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക്  ബാങ്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന  പലിശയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വരുമാനം  പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് പദ്ധതികള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. 

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്കായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് നടപ്പാക്കുന്നത്.   എന്നാല്‍, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 14 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്ന  പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്  സ്കീമിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?  മുതിര്‍ന്ന  പൗരന്മാര്‍ക്കായുള്ള ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളില്‍ വലിയ തുക  സമ്പാദിക്കാന്‍ സാധിക്കും.  'പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസിന്‍റെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീം'  വഴി  5 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 14 ലക്ഷം രൂപയുടെ വലിയ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം.  7.4 ശതമാനം പലിശയാണ്  ഈ  സ്കീമില്‍ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് നല്‍കുന്നത്  

സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമിൽ (Post Office Senior Citizen Savings Scheme - SCSS) ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രായപരിധി 60 വയസ് ആയിരിക്കണം. 60 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്കീമിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതുകൂടാതെ, VRS, എടുത്തവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.

നിങ്ങൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സ്കീമിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 7.4%  പലിശ നിരക്കിൽ, 5 വർഷത്തിന് ശേഷം, അതായത് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർക്കുള്ള മൊത്തം തുക 14 ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും. ഈ സ്കീമിലൂടെ  നിങ്ങൾക്ക് പലിശയായി 4,28,964 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നു

ഈ സ്കീമിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 1,000 രൂപയാണ്. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പരമാവധി 15 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.  ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്  ആരംഭിക്കുന്ന തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പണം നൽകി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. അതേ സമയം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക്  അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ ചെക്ക് നൽകേണ്ടി വരും.

നികുതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, SCSS-ന് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ പലിശ തുക പ്രതിവർഷം 10,000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ TDS കുറയ്ക്കും.  എന്നിരുന്നാലും, ഈ സ്കീമിലെ നിക്ഷേപം ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

SCSS സ്കീമിന്‍റെ  മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവ് 5 വർഷമാണ്, എന്നാൽ നിക്ഷേപകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമയ പരിധി  നീട്ടാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കീം 3 വർഷത്തേക്ക് നീട്ടാം. ഇതിനായി പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസില്‍  പോയി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.  SCSS പ്രകാരം, ഒരു നിക്ഷേപകന്  വ്യക്തിഗതമായോ പങ്കാളിയുമായി ചേര്‍ന്നോ  അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി 15 ലക്ഷം  രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല.   അക്കൗണ്ടിന് നോമിനേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.


0 comments: