2022, മാർച്ച് 27, ഞായറാഴ്‌ച

പ്രവാസി പെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചു

കേരള പ്രവാസി ക്ഷേമ ബോർഡ് നൽകുന്ന പ്രവാസി പെൻഷനും ക്ഷേമനിധി അംശദായവും ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. 1 എ വിഭാഗത്തിന്റെ മിനിമം പെൻഷൻ 3,500 രൂപയായും 1 ബി/ 2 എ വിഭാഗങ്ങളുടേത് 3,000 രൂപയായുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.

അംശദായം അടച്ച വർഷങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി 7,000 രൂപ വരെ പ്രവാസി പെൻഷൻ ലഭിക്കും. ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ 1 എ വിഭാഗത്തിന് 350 രൂപയും 1 ബി/ 2 എ വിഭാഗത്തിന് 200 രൂപയും ആയിരിക്കും പ്രതിമാസ അംശദായം.

0 comments: