2022, മേയ് 22, ഞായറാഴ്‌ച

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തെളിമ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ ലളിതവൽക്കരിച്ച പഠനസഹായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

 


ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തെളിമ പദ്ധതിയുമായി  ഹയർസെക്കണ്ടറി എൻഎസ്എസ്. ലളിതവൽക്കരിച്ച പഠന സഹായികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും ഇവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ENGLISH NOTES

CHEMISTRY NOTES

MATHS NOTES

BOTONY NOTES

ZOOLOGY NOTES

HISTORY

SOCIOLOGY

ECNOMICS

POLITICAL SCIENCE

STATISTICS

ACCOUNTANCY

BUSINESS STUDIES

SOCIAL WORK

0 comments: