2022, ജൂലൈ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

സെബിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു;

 

സെബിയിൽ (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) 24 അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്. ജൂലൈ 31 വരെയാണ് ഉ​ദ്യോ​ഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ sebi.gov.in. ലൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 30 വയസ്സ് ആണ് പ്രായപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തസ്തിക സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

തസ്തിക- ഓഫീസർ ​ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ) - ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി

പേ സ്കെയിൽ - 44500-89150

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം - 24

യുആർ - 11

ഇഡബ്ലിയുഎസ് - 1

ഒബിസി - 5

എസ് സി -4

എസ് റ്റി - 3

ആകെ - 24

പ്രായപരിധി-30 വയസ്സ് 

അപേക്ഷ ഫീസ്

 UR EWS, OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്: 1000/-, SC/ ST/ PwBD-ക്ക്: 100/- എന്നിങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.  ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഐഎംപിഎസ്, ക്യാഷ് കാർഡുകൾ/മൊബൈൽ വാലറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.

 പ്രധാന തീയതികൾ 

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആരംഭ തീയതി ജൂലൈ 14.  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ജൂലൈ 31. ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ജൂലൈ 31. 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

മൂന്ന്-ഘട്ട പ്രക്രിയയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആദ്യഘട്ടം 100 മാർക്ക് വീതമുള്ള രണ്ട് പേപ്പറുകൾ അടങ്ങുന്ന ഓൺലൈൻ സ്ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷ, രണ്ടാം ഘട്ടം 100 മാർക്ക് വീതമുള്ള രണ്ട് പേപ്പറുകൾ അടങ്ങുന്ന ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ, മൂന്നാം ഘട്ടം അഭിമുഖം

0 comments: