2023, ജൂലൈ 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

SSLC Onam Exam Previous Year Question Paper -Download Now

 


2023 ലെ ഓണ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണ പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചുവടെ നൽകുന്നു ,വിദ്യാത്ഥികൾക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ,

KERALA SSLC ONAM EXAM PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS 2022

MALAYALAM 1

MALAYALAM 2

ENGLISH

HINDI

BIOLOGY

PHYSICS

CHEMISTRY

MATHS

SOCIAL SCIENCE

KERALA SSLC ONAM EXAM PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS 2019

MALAYALAM 1

MALAYALAM 2

ENGLISH

HINDI

PHYSICS

CHEMISTRY

BIOLOGY

SOCIAL SCIENCE

0 comments: