2023, ഓഗസ്റ്റ് 1, ചൊവ്വാഴ്ച

ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ്;പ്രേവേശനം തുടരുന്നു


കേരള സർക്കാർ സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള  ഫയർ ആന്റ് സേഫ്റ്റി പ്രഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് പഠിക്കാൻ അവസരം. സർട്ടിഫിക്കറ്റും മികച്ച പഠന പരിശീലനവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു വർഷം കാലാവധിയുള്ള കോഴ്‌സിലേക്ക് എസ് എസ് എൽ സി യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 7559842463 

0 comments: