2024, ജനുവരി 30, ചൊവ്വാഴ്ച

ഫയര്‍ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കോഴ്‌സ് പ്രവേശനം


കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കെല്‍ട്രോണില്‍ ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള സർക്കാർ അംഗീകൃത പ്രൊഫഷണല്‍ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കോഴ്സിലേയ്ക്ക് പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു.ശനിയാഴ്ച്ചകളില്‍ മാത്രമാണ് ക്ലാസ്. യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പ്ലസ് ടു, ഐ.റ്റി.ഐ., ഡിപ്ലോമ. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. പ്രായപരിധി ഇല്ല. പ്രവേശനത്തിനായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോണ്‍: 7561866186, 9388338357 

വിലാസം

കെല്‍ട്രോണ്‍ നോളജ് സെന്റർ

രണ്ടാം നില

ചെമ്പിക്കലം ബില്‍ഡിംഗ്, 

ബേക്കറി- വിമൻസ് കോളേജ് റോഡ്

വഴുതയ്ക്കാട്

പി.. തിരുവനന്തപുരം.

 


0 comments: