2024, ഫെബ്രുവരി 24, ശനിയാഴ്‌ച

ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ്: ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 

സംസ്ഥാനത്തെ ഒ.ബി.സി വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിന് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് മുഖേന സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2023-24ലെ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.egrantz.kerala.gov.in, www.bcdd.kerala.gov.in എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471- 2727379.

0 comments: