2024, ഫെബ്രുവരി 27, ചൊവ്വാഴ്ച

+1 & +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ മുൻവർഷ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

 

പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നത് മൂലം ചോദ്യങ്ങളുടെ തരത്തെക്കുറിച്ചും പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ  പാഠവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു .ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് നല്ല സ്കോറുകളോടെ പരീക്ഷയെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ & പ്ലസ് ടു COMPUTER SCIENCE AND COMPUTER APPLICATION മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച  ചോദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരം ഉൾപ്പെടുന്ന  PDF ആണ് .ഇത്  വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും .


PLUS ONE COMPUTER SCIENCE  QUESTIONS AND ANSWERS DOWNLOAD

PLUS TWO COMPUTER SCIENCE PYQ QUESTIONS AND ANSWERS DOWNLOAD


PLUS ONE COMPUTER APPLICATION PYQ QUESTIONS AND ANSWERS DOWNLOAD

PLUS TWO COMPUTER APPLICATION PYQ QUESTIONS AND ANSWERS DOWNLOAD

0 comments: